Hızlı Erişim

Harran Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Eğitim-Öğretim Uygulama Esasları

1.9.2020

Sevgili Öğrencilerimiz,
Üniversitemiz Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programları için 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Öğretim Usul ve Esasları belirlenmiştir.  

1. Harran Üniversitesi önlisans ve lisans eğitiminde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminde yüz yüze ve uzaktan öğretimi birlikte yürütme şeklinde karma (hibrit) bir usul izlenecektir. Buna göre;
  a- Teorik dersler uzaktan öğretim yoluyla verilecektir. Ancak, hazırlık sınıflarında okutulan dersler koşullar elverdiği ölçüde yüz yüze öğretimle yürütülür. 
  b- Teori ve uygulamadan oluşan derslerin, teorik kısmı uzaktan öğretim yoluyla, uygulama kısmı ise koşullar elverdiğinde sıkıştırılmış/yoğunlaştırılmış bir    
  uygulama programı çerçevesinde yüz yüze olarak yürütülür. 
  c- Sadece uygulamadan oluşan dersler koşullar elverdiği ölçüde yüz yüze öğretimle yürütülür. 
  d- Müfredatta teorik olarak yer alan derslerin uzaktan öğretim şeklinde yürütülmesinde, pratik (uygulama) ihtiyacı olduğunda bu dersler ilgili birimin uygun göreceği hafta/haftalarda yüz yüze yapılabilir. 

2- Harran Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri tarafından lisansüstü eğitimde yürütülen dersler, tez savunmaları, tez izleme komite toplantıları, doktora tez önerileri, doktora yeterlik sınavları ve seminerler yüz yüze ve/veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülür. 

3- Hangi derslerin yüz yüze, hangi derslerin uzaktan öğretim yoluyla, hangi derslerin karma (hibrit) öğretim yoluyla verileceği 9 Eylül 2020 tarihinde ilgili birimin web sayfasında ilan edilecektir.

4- Karma (hibrit) yöntemle verilecek derslerin hangi haftalarda yüz yüze, hangi haftalarda uzaktan öğretim yoluyla verileceği de 9 Eylül 2020 tarihinde ilgili birimin web sayfasında ilan edilecektir.